เปิดรับสมัคร โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

นักธุรกิจ2

  #หากคุณกำลังสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เชิญทางนี้โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัครแล้ว วัตถุประสงค์โครงการ1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 2 คน3. สมาชิกในทีมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อวีดีโอหรือการขายของออนไลน์4. มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์5. ทีมมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นนำมาขายได้6. สามารถวางแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีนับ จากวันเริ่มโครงการ7. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 ทีม ต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินภาคปฏิบัติ จากทีมวิทยากร หากมีการยกเลิกระหว่างเข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ทางโครงการฯ จะหาทีมใหม่เพื่อมาทดแทนและต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท สมัครเข้าร่วมโครงการฯ http://technopolis.sut.ac.th/index.php?page=News/newsShow&id=759… Read more »

by

เปิดรับสมัคร โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

นักรบส่งออก 2

หากคุณกำลังสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจส่งออก ฟังทางนี้โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัครแล้ววัตถุประสงค์โครงการ1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เเละทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค่ารุ่นใหม่คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยคนที่ 1 มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทส (อังกฤษ, จีน,ตะวันออกกลาง)คนที่ 2 มีความรู้หรือทักษะพื้นฐานด้านการทำธุรกิจมาบ้าง โดยเฉพราะความรู้ทักษะเกี่ยวกับการส่งออกคนที่ 3 มีความรู้ ทักษะด้านไอที การถ่ายภาพ การทำกราฟฟิกตัดต่อคลิปวีดีโอ3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เเละผ่านการประเมินภาคปฏิบัติจากทีมวิทยากร.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ http://technopolis.sut.ac.th/?page=News/newsShow&id=717.เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565.ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th.รับชมวิดีโอโครงการได้ที่ :https://youtu.be/MGWv0_CKa3k สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานบริการวิชาการ… Read more »

by