ภาพกิจกรรม โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

IMG_6816

by

ภาพกิจกรรม MOU พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเมือง

IMG_9120

 ภาพกิจกรรม MOU พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเมือง   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจับมือบริษัททีม กรุ๊ป ฯ ร่วมพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเมือง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด โดยมีดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-พัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดร.พิจิตต รัตตกุล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้น 4 ด้านหลัก คือ 1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัท ทีม กรุ๊ปฯ ได้  โดยระยะแรกเน้นด้านการคมนาคมขนส่ง, ทรัพยากรน้ำ และเทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 2. การจัดหลักสูตรร่วมกัน โดยการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 3.การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ นำมาใช้ในการทำงานได้จริง และ 4.การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของคนเมือง คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ… Read more »

by