มาตรฐานประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
บัญชีแสดงมาตรฐานประจำตำแหน่งฯ
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดมาตรฐานฯ


มาตรฐานประจำตำแหน่ง-ผู้บริหาร 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งทันตแพทย์ 

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ คลิกที่นี่

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

B&W to Searchable PDF_

ตำแหน่งคนสวน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์

ตำแหน่งช่างประเภทต่างๆ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)

ตำแหน่งช่างเย็บ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งนักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งนักโภชนาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน

ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเวชสถิติ

นักวิชาการสถิติ

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งนักเวชนิเทศน์

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งนายช่างศิลป์

ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งบรรณารักษ์

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ

ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

ตำแหน่งพนักงานเรือยนต์

ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค

ตำแหน่งเภสัชกร

ตำแหน่งโภชนาการ

ตำแหน่งวิศวกร

ตำแหน่งสถาปนิก

นักวิชาการศึกษา
 นักเทคโนโลยีเครื่องม
นักอาชีวอนามัยและควา
นายแพทย์
อาจารย์ผู้ช่วย

Posted by & filed under - ข้อบังคับฯ/ประกาศฯ/เอกสารแนบท้าย/ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการแต่งตั้ง.