- อนุปริญญาสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

     – อนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง   (จะเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559)

 

     – อนุปริญญาสาขาวิชาการบริหารจัดการอาคารสูง (จะเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559)