มาตรฐานประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

navamin-th3D_resize

มาตรฐานประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย บัญชีแสดงมาตรฐานประจำตำแหน่งฯ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดมาตรฐานฯ มาตรฐานประจำตำแหน่ง-ผู้บริหาร  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งทันตแพทย์  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ คลิกที่นี่ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก B&W to Searchable PDF_ ตำแหน่งคนสวน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ ตำแหน่งช่างประเภทต่างๆ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) ตำแหน่งช่างเย็บ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักเวชนิเทศน์… Read more »

by

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ เอกสารแนบท้าย

AW_Logo NMU

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน โดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>เอกสารประกอบคำบรรยาย<< 1.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 2.เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 3.หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   >>ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง<< 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนฯ 2.ประกาศ ก.บ.ค. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 3.เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.บ.ค.ฯ 4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 5.ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มคุณวุุฒิและการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 6.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน (2) 7.ขั้นตอนการเสนอผลงาน 8.แบบสรุปตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 9.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน   >>คู่มือแบบฟอร์ม<< 1.แบบฟอร์มต่าง ๆ   **สามารถดาวโหลดเอกสารได้โดยการคลิ๊กที่หัวข้อเอกสาร  

by