คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์        ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
อนุกรรมการ
นางสาวชาลินี ถนัดงาน
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร        อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัฒน์ จันทโชติ
อนุกรรมการ
นายจรวย หนูคง
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ มณีศร
อนุกรรมการ
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
เลขานุการ
นางสาววาสนา รักสลาม
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะอนุกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน

 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                ประธานอนุกรรมการ                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรวรรณ ชยางกูร
อนุกรรมการ
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
อนุกรรมการ                                        
รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย    อนุกรรมการ                                          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
อนุกรรมการ
                                         ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์
อนุกรรมการ
                                         ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อ.ศิรินทร์-ณ-ระนอง2นางศิรินทร์ ณ ระนอง
อนุกรรมการ
                                         ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางอรพิน สุขสองห้อง
อนุกรรมการ                                        หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
อนุกรรมการ                                       หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
อนุกรรมการ                                        คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์      อนุกรรมการ                                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
อนุกรรมการ                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
อนุกรรมการ                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
อนุกรรมการ                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
นางสาวภรณ์ฐิตา จิรประภาชัยเลิศ
เลขานุการ                                            หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี

นางชญานุตน์ สุวรรณกาญจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานกรรมการ
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรรมการ
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง กรรมการ
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร     กรรมการ
นางอรพิน สุขสองห้อง
หัวหน้าสำนักงานอธิารบดี              กรรมการ
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย                               กรรมการ
รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรีกมล พรมวงษ์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ