ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการ
Untitled-3ศาสตราจารย์อำนวย ถิฐาพันธ์
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศิริวรรณ จิรสิริธรรม
กรรมการ
ศาสตราจารย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการ
1506648538ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์
กรรมการ
ศาสตราจารย์เยื้อน ตันนิรันดร
กรรมการ
Untitled-2ศาสตราจารย์จิรายุ เอื้อวรากุล
กรรมการ
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองอธิการบดี
เลขานุการ
อ.ธนัญดารองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
พลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ