รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตตา สว่างทุกข์        รองประธาน ลำดับที่ 1
1
นางปิยนันท์ เกื้อสกูล                           รองประธาน ลำดับที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล สันตระกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ สิริมหาไชยกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี กรรมการ
นายวิศรุต บุญชิต                               กรรมการ
นางปาริชาติ จันทร์สุนทราพร                  กรรมการ
นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา                  กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์           กรรมการ
นางสาวจินตนา เกษมศิริ                       กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ แสนสุข               กรรมการ
3
นางสาวจุฬณี สังเกตชน                   กรรมการ
นายเนติ ปิ่นมณี                                    กรรมการ
นางสาววรรณอาภา จารุประพาฬ             กรรมการ
นายทรงกลด ตันศิริ                              กรรมการ
นายพงศธร ชมดี                               กรรมการ
นายนิติธร เทศวงษ์                             เลขานุการ
นางณิชนันทน์ บุญอ่อน                            ผู้ช่วยเลขานุการ
2
นางสาวนภา ศรีลิ้มพงษ์                            ผู้ช่วยเลขานุการ