รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์            อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช          ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล            กรรมการ
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์                     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์      กรรมการ
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง           กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   กรรมการ
รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร               ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย  กรรมการ
2รองศาสตราจารย์เพชร รอดอารีย์                   ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์                                      กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์                ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล                                 กรรมการ
รองศาสตราจารย์อุดมลักษณ์                          กุลพิจิตร                                                  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานสังคมศาสตร์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ องค์วรรณดี      ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                   กรรมการ
รองศาสตราจารย์ทวีวงศ์ ศรีบุรี                        ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                      กรรมการ
1ศาสตราจารย์(พิเศษ)ภัทรา คูระทอง                  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานแพทย์                                             กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ       ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายงานพยาบาล                                 กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล                  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย     สายงานสังคมศาสตร์ กรรมการ
นางวราภรณ์ สีหนาท                                          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                                   ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช         ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพลอยธัญญา                                          ปภาพิชญ์ธนันท์                                                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี                   ผู้ช่วยเลขานุการ