รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์     ประธานกรรมการ                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายสราวุฒิ สนธิแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์         กรรมการ                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
กรรมการ                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
กรรมการ                                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
กรรมการ                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์
กรรมการ                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
นางอรพิน สุขสองห้อง
กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์                    กรรมการ                                             หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร
กรรมการ                                            ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
กรรมการและเลขานุการ                            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางสาวศรีกมล พรมวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี