หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการพัฒนาและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง และมหานครในอนาคต มีทักษะแห่งอนาคต มีความเชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการพัฒนาและ จัดการเมือง และมหานคร เพื่อสร้างเมืองและธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก รู้จักจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตามทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนา

การพัฒนาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ตามลักษณะของการพัฒนาและจัดการเมืองและมหานคร ที่มีกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่หลายสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาและจัดการเมืองในอนาคต รวมทั้งความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาและจัดการเมืองที่มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการเมืองและมหานครร่วมสมัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งกายภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย

1) การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการพัฒนาเมืองและมหานครของโลก

2) ทฤษฎีการพัฒนาเมืองและมหานครสากล

3) การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของการพัฒนา

4) ความรู้และความเข้าใจในนวัตกรรมพัฒนาและจัดการเมืองร่วมสมัยในลักษณะพหุภาคี

5) ความรู้ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและการจัดการเมืองบนฐานของการวิจัยประยุกต์

6) ทักษะในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดการเมืองหลักสูตรจึงให้ความสำคัญในการเตรียมบุคลากรเพื่อการจัดการและพัฒนากรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัยขั้นสูงเพื่อรองรับการพัฒนาและจัดการเมืองโดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา มีกำหนดจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559  โดยสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19) และหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงาน ตลอดจนห้องปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย การวางแผนพัฒนาเมือง การบริการสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข ในฐานะ

  • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
  • นักธุรกิจ ที่ปรึกษานักวิชาการ นักวิจัยและนักวิเคราะห์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการเมือง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร ประกอบด้วย  2  แผน คือ

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำสารนิพนธ์ มีสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่

1) การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน

2) การพัฒนาและจัดการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

3) การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และ

4) การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแต่ละภาค มีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ โดยหลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข ใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..)

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนเรียน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมไม่เกินหนึ่งแสนบาท

การรับนักศึกษาผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร จำนวน 25 คน

สนใจดูรายละเอียดจากเว็บไซด์ http://imd.nmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-214-4366 โทรสาร 02-214-4367 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19) เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330