Untitled-1นายธวัชชัย ฟักอังกูร                              ประธานกรรมการ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
กรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                 กรรมการ
นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
กรรมการ
image013นายบรรลือ ฉันทาดิศัย
กรรมการ
นายปริญญา ยมะสมิต
กรรมการ
image023 นางปรียา ธรรมนิยม                         กรรมการ                                  
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการ 
นายสมภพ เจริญกุล
กรรมการ
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
กรรมการ
มนูรองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดุษฎี ดวงมณี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธนัชญา คมสาคร
ผู้ช่วยเลขานุการ
image034นางสาวผ่องภัสสร มรรคผล
ผู้ช่วยเลขานุการ