ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์              นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 นายพิจิตต รัตตกุล                                 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศรศักดิ์ เสนสมบัติ                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ เมฆธน                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศุภจี สุธรรมพันธ์                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายธวัชชัย ฟักอังกูร                          กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายเกรียงยศ สุดลาภา                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
image (1)นายขจิต ชัชวานิชย์                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
image (2)รองศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
image (3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ รักษากุล        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
image (4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
image (5)ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี เวชประสิทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
4รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
02-2นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์                        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรุณ เผ่าสวัสดิ์     ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช