ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 7 ส่วนงาน คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นอธิการบดี ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งได้ถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2455 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินและสร้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาลพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นสาธารณสถานในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านการพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล ที่ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497

 

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เน้นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง  การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง และ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเซียน” ภายในปี พ.ศ. 2569

 

 ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร

 

 • ปรัชญา                “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)” หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใด ๆ

ปณิธาน                     ภูมิปัญญาแห่งเมือง

วิสัยทัศน์                   ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

พันธกิจ                    จัดการศึกษา สร้างงานวิจัยนวัตกรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศ

อัตลักษณ์                  จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์                 ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

ค่านิยมองค์กร             N M U – V I P

N: Networking for Societal contribution หมายถึง สร้างเครือข่ายเพื่อการทำประโยชน์ให้สังคม

M: Management by Fact หมายถึง การรบริหารงานด้วยข้อมูลจริง

U: Ultimate Goal for Customers หมายถึง การมุ่งเน้นความสำเร็จต่อลูกค้า (ผู้รับบริการ)

V: Visionary Leadership หมายถึง การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

I: Managing for Innovation หมายถึง การจัดการเพื่อนวัตกรรม

P: Valuing People หมายถึง การให้ความสำคัญกับบุคลากร

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

navamin-th3D_resize

 

สีประจำมหาวิทยาลัย   คือ   สีเขียวเข้ม

โมกหลวง133   ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย   ต้นโมกหลวง

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่  

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
 10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 12. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรปริญญาโท

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.