จดหมาย…อธิการบดี

อ.อนันต์

เรียน ประชาคมชาวนวมินทราธิราชที่รักทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้มีมติคัดเลือกให้ผมได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ๔ ปี  มหาวิทยาลัยของเราจนถึงวันนี้ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา ๕ ปีกว่าแล้ว ในช่วงแรกการของจัดตั้งแม้ว่าจะต้องประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย บุคลากรจำนวนมากได้ลาออก โอน เนื่องจากความไม่มั่นใจในความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เป็นส่วนราชการ นักศึกษาและผู้ปกครองล้วนต่างมีความรู้สึกกังวลใจในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัย แต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ และรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในระยะแรก ต่อเนื่องจนถึง ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็นจำนวนมาก ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสภามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยของเรายังเป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาในสามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเพียงแค่ประมาณ ๑,๕๐๐ คน มีจำนวนบุคลากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งเทียบไม่ได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีหลักสูตรและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผลงานด้านวิจัยก็ยังมีอยู่ไม่มาก การบริการวิชาการก็มีเพียงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่เป็นหลักเท่านั้น การรับรู้ของสังคมยังมีอยู่น้อย ส่วนการรับรู้ในระดับสากลยิ่งน้อยมาก

ในโอกาสที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็หมายความว่า ต้องมีการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร และประเทศ การขยายเครือข่ายการวิจัย การเพิ่มงานบริการวิชาการให้มากขึ้น การพัฒนากิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจที่จะเห็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในบริเวณวังสามเสนที่ได้รับบริจาคจากท่าน ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรได้มาศึกษาร่วมกัน และยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอความร่วมมือมายังบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งอาจารย์ บุคลากรประเภทสนับสนุน รวมไปถึงนักศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า  ในการช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองและเครือข่ายการพัฒนาเมือง