รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์   อธิการบดี อีเมล anan@nmu.ac.th
นางวราภรณ์ สีหนาท 
รองอธิการบดี  อีเมล varaporn@nmu.ac.th
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดี อีเมล pongsak@nmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง          รองอธิการบดี อีเมล phaka@nmu.ac.th
รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย
รองอธิการบดี อีเมล manutham@nmu.ac.th
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล porntip_ph@nmu.ac.th
นางศิรินทร์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล sirin@nmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล thananda@nmu.ac.th
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี                          ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล ampasuwannasri@gmail.com                                
นางสุรีย์ วาดเขียน
ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล suree.w@nmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เฮงยศมาก
ผู้ช่วยอธิการบดี อีเมล arunee@nmu.ac.th
นางรสสุคนธ์   เสมสันต์                          ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงิน   และงบประมาณ อีเมล rossukon@nmu.ac.th
นางสาวทัศรินทร์ เหล่าไพโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อีเมล sara@nmu.ac.th
16-นายจักราวุธ-มณีฤทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์      คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.๐ ๒๒๔๔ ๓๓๓๓
รองศาสตราจารย์บุญทิวา สู่วิทย์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โทร.๐ ๒๒๔๑ ๖๕๐๐ ถึง ๙
Maneerat-Ongwandee_2021รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ องค์วรรณดี
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร โทร.๐ ๒๒๔๑ ๓๕๐๐ ต่อ ๕๗๖๐
รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร.๐ ๒๒๔๑ ๓๕๐๐ ต่อ ๕๗๗๒
รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ โทร.๐ ๒๒๔๑ ๖๕๖๘
นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร.๐ ๒๒๔๔ ๓๙๒๙
นางอรพิน สุขสองห้อง                            หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี โทร.๐ ๒๒๔๔ ๓๘๔๖