สภา มหา’ลัย เลือก นพ.ประยุทธ์ ศิริวงษ์ เป็นคณบดีแพทย์คนใหม่

Untitled-2

เลือกแล้ว “ประยุทธ ศิริวงษ์” คณบดีแพทย์ “วชิระ” คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีมติเลือกนายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์ เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลคนใหม่ นับเป็นคณบดีคนที่ ๒ หลังจากเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้ ก่อนการลงคะแนนทางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาทั้ง 3 ท่านแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากคณะกรรมการสภาทีละท่านโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หลังกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วจึงเป็นการพิจารณาลงมติและผลออกมาดังกล่าว ด้านนายแพทย์ประยุทธ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า คำถามหนึ่งของทางคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยคือ ปัญหาเร่งด่วนซึ่งตนมองว่ามี 3 เรื่อง หนึ่งคือการปรับโครงสร้างให้โรงพยาบาลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยซึ่งคาดว่าในเวลาประมาณ 3 เดือนเรื่องนี้จะแล้วเสร็จ ส่วนเรื่องที่สอง นายแพทย์ประยุทธ กล่าวว่า เป็นเรื่องอาคารสถานที่โดยจะจัดการและใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่ได้รับงบประมาณมาแล้วจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องทรัพยากรบุคคลซึ่งต้องสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน สายงานทั้งสนับสนุนหรือสายงานอาจารย์ต้องได้รับการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีการสร้างภาวะแวดล้อมที่มีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ นายแพทยประยุทธ ยังกล่าวถึง การสร้างจุดเด่นให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิระด้วยว่า จะเน้นไปด้านเวชศาสตร์เขตเมือง โดยต้องมองการรักษาหลายด้านทั้งการป้องกันและฟื้นฟู “เรื่องนี้นักศึกษาเราต้องทำได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ตรงนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของเรา” นายแพทย์ประยุทธ กล่าว นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยได้รับการรับรองจาก… Read more »

by