รับสมัคร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน และ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

website สภาคณาจารย์ กองทุน-01

 รับสมัคร  กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน  และ สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย     ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงาน ด้วยกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานจำนวน 2 ท่านได้เกษียณอายุ ทำให้กรรมการกองทุนว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงได้ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งฯ ดังนี้ 1. กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งทาง online ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทาง online ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 0.01 – 15.00 น. 2. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุน (2) ไม่เป็นผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายมหาวิทยาลัย (3) ยังคงเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ในวันเลือกตั้ง 3… Read more »

by

พิธีตั้งศาลท้าวหิรัญพนาสูร

ตั้งศาล-02

พิธีตั้งศาลท้าวหิรัญพนาสูร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีตั้งศาลท้าวหิรัญพนาสูร โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวง พิธีวางศิลาฤกษ์ นาฏลีลาบูชาเทพจาก นศ.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และพิธีเชิญรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรขึ้นสถิตบนศาล โดยคำแนะนำจาก พระพรหมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม แนะนำให้อัญเชิญท้าวหิรัญพนาสูรสถิต ณ ศาลบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี (วังสามเสน) เพื่อปกปักรักษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทำความรู้จัก “ท้าวหิรัญพนาสูร” วชิรพยาบาล ถือกำเนิดได้โดยพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 6 และสืบเนื่องมายังรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ท้าวหิรัญพนาสูร คือ อสูรเทพรูปร่างกำยำใหญ่โต เป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อปกปักรักษาและป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้แก่พระองค์ ปัจจุบันรูปหล่อองค์ท้าวหิรัญพนาสูร ตั้งอยู่ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ติดกับพระราชวังพญาไท และที่ศาลบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี (วังสามเสน) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งหนึ่งให้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวนวมินทราธิราชที่แท้จริง หาโอกาสมาสักการะท้าวหิรัญพนาสูร… Read more »

by