เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

book

เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ DOWLOAD เอกสาร ๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖ ๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ​ นิยามของผลงานวิชาการ ๔.​ เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ๕. ตารางการคิดภาระงานสอน ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part1 ๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part2 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part1 ๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part2 ๘. ประกาศ ค่าต่อบแทน เบี้ยประชุม กรรมการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙. แผนภูมิการขอรับตำแหน่งวิชาการ กพ๕๘ ๑๐. แบบตรวจเอกสารการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข… Read more »

by