ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจ้างก่อสร้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ภายใต้กฎกระทรวงฯและตามแนวทางปฏิบัติใหมี่ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 และตามหนังสือ ว693″ รุ่นที่ 4

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

หลักสูตร การจ้างก่อสร้าง การทำสัญญารุ่น 4_Page_01

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง”

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

หลักสูตร การจัดทำขอบเขตของงาน TOR การกำหนดค_Page_03

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ และแนวทางปฏิบัติตาม หนังสือ ว78″ รุ่นที่ 3″

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

หาดใหญ่ หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะนักพัสดุม_Page_03