หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทสนับสนุน

โดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

website

>>เอกสารประกอบคำบรรยาย<<

1.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

2.เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

3.หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

>>ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง<<

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนฯ

2.ประกาศ ก.บ.ค. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
3.เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.บ.ค.ฯ

4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

5.ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มคุณวุุฒิและการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

6.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน (2)

7.ขั้นตอนการเสนอผลงาน

8.แบบสรุปตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

9.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน

 

>>คู่มือแบบฟอร์ม<<

1.แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

**สามารถดาวโหลดเอกสารได้โดยการคลิ๊กที่หัวข้อเอกสาร

 

Posted by & filed under - ข้อบังคับฯ/ประกาศฯ/เอกสารแนบท้าย/ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการแต่งตั้ง, ข่าวประชาสัมพันธ์.