ภาพกิจกรรม โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และการบรรยายเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม โดยนายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก ณ อาคารเพชรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.