ฟ้าชาย2

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


เวลา ๐๗.๐๐ น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
เวลา ๐๗.๔๕ น.   คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นักศึกษา ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๐๘.๐๐ น.     พิธีถวายพระพร
                                   - เคารพธงชาติ สวดมนต์
                                   - อธิการบดี รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ กล่าวรายงาน การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ

                                     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                                  – นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เปิดกรวย ดอกไม้ ธูปเทียนแพ

                                     ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง
- นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน
- ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา ๐๙.๐๐ น.    ทำกิจกรรม “นวมินทร์รวมใจชาวดุสิต รักษ์เจ้าพระยา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
- กลุ่ม ๑ สังคโลกปลอดภัยไร้มลพิษ
- กลุ่ม ๒ เจ้าพระยาใสด้วยใจนวมินทร์
เวลา ๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย
เวลา ๑๓.๐๐ น.    ดำเนินกิจกรรมต่อจากภาคเช้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เวลา ๑๕.๐๐ น.    สรุปผลกิจกรรม

 

หมายเหตุ ๑.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                  ๒.บุคลากรมหาวิทยาลัยสวมเสื้อฟอร์มโปโลสีขาว หรือชุดเครื่องแบบ

Posted by & filed under Uncategorized, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.