เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง และตัวแทนนักศึกษา

เข้าร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

IMG_9325 IMG_9326 IMG_9328 รูปด้านตรง2

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.