มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนบริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000.- (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี

บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.